Jakie są rodzaje umów cywilnoprawnych?

Umowa cywilno-prawna to rodzaj czynności prawnej. Polega ona na złożeniu oświadczeniu woli przez dwie (lub więcej) stron, które spowoduje określony skutek prawny. W umowie cywilno-prawnej musi znaleźć się określenie stron umowy, a sam dokument, by pozostał ważny, nie może być obciążony wadami.

Jedna z najważniejszych zasad dotyczących zawierania umów cywilno-prawnych jest swoboda ich zawierania. To strony określają treść umowy, decydują o wyborze kontrahenta, a także o samym fakcie, czy chcą daną umowę zawrzeć, czy też nie. Umowa musi być zgodna z zasadami życia społecznego, prawem, a jej treść nie może być przeciwna do celu, jaki ma wywołać. Swoboda zawierania umów ma pewne ograniczenia – np. umowa sprzedaży nieruchomości, by była ważna, musi mieć postać notarialną.

Klasyfikacja umów cywilno-prawnych

Umowy cywilno-prawne można podzielić ze względu na wiele czynników. Najczęściej dzieli się je na:

  • Umowy odpłatne i nieodpłatne;
  • Umowy zobowiązujące jedno- lub dwu – lub wielostronnie (jedna strona zobowiązuje się do świadczenia, a druga do jego otrzymania, lub wszystkie strony mają swoje zobowiązana, ale i uprawnienia);
  • Umowy wzajemne (obie strony spełniają dla siebie wskazane w umowie świadczenia);
  • Umowy realne i konsensualne (umowa realna związana jest z oświadczeniem woli, ale też wydaniem rzeczy);
  • Umowy losowe (uwzględniające niepewność. Np. adwokat pomaga sporządzić stronom umowę o dożywotniej opiece w zamian za określone świadczenie. Strony nie wiedzą, jak długo będzie żyła osoba wymagająca opieki)
  • Umowy nazwane (wymienione w ustawach np. umowa o dzieło), nienazwane oraz mieszane

Umowę cywilnoprawną można rozwiązać przez jej wypowiedzenie (zazwyczaj na określonych w umowie warunkach).  Część umów  to umowy rozwiązujące, czyli takie, które staja się nieważne w określonym terminie (lub np. w momencie śmierci jednej ze stron). Szczególnym typem umowy jest też umowa adhezyjna, gdzie strona „słabsza” poddaje się „silniejszej” np. zakup biletu na koncert, gdzie treść umowy w całości określa organizator.