To jedna z kwestii, która po formalnym rozstaniu się małżonków nierzadko wywołuje dodatkowe emocje. Wiele osób zastanawia się wówczas, jak nie dać się oszukać przy podziale majątku wspólnego podczas rozwodu. Chcą zachować należną według nich część dóbr, które stały się ich udziałem w związku, zwłaszcza jeśli powodem rozstania się była zdrada i czują się z tego powodu jeszcze bardziej rozżaleni.

W naszej kancelarii podejmujemy się prowadzenia spraw dotyczących rozdziału mienia wspólnego, pozyskanego na różnych etapach związku. Jak wygrać sprawę o podział majątku? Istnieją różne rozwiązania prawne, a wybór ostatecznego wariantu zawsze należy do klienta.

 

Czym jest majątek wspólny małżonków?

To pojęcie odnosi się do wszelkiego mienia nabytego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Majątek wspólny może dotyczyć zarówno nieruchomości, samochodów, jak i oszczędności czy inwestycji. Podział majątkowy po rozwodzie następuje na pół, chyba że strony zdecydują się na inną opcję. Trzeba też wziąć pod uwagę, że niektóre dobra w postaci np. spadków czy darowizn, nabyte wyłącznie przez jednego z małżonków, nie podlegają dzieleniu. Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Obejmuje on zarówno dobra ruchome, jak i nieruchome, a także prawa i obligacje. Do majątku wspólnego zalicza się dochody z:

  • pracy zawodowej,
  • najmu, dzierżawy,
  • działalności gospodarczej,
  • inwestycji.

Oprócz tego w jego skład wchodzi także mienie, które zostało zakupione w czasie trwania małżeństwa.

Za to przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie nie bierze się pod uwagę wcześniej wspomnianych praw, które zostały nabyte przez jednego z małżonków w drodze darowizny lub dziedziczenia. Drugim wyjątkiem są te dobra, które oznaczono jako odrębne w umowie przedmałżeńskiej.

 

Sądowy podział majątku

Gdy małżonkowie nie osiągną porozumienia w tej kwestii, wówczas decyzję podejmuje sąd. Bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak dobra majątkowe małżonków, ich wartość i sposób nabycia oraz sytuację życiową każdej ze stron. Na podział majątku wspólnego po rozwodzie wpływ mogą mieć też czas trwania małżeństwa, sytuacja rodzinna małżonków oraz potrzeby związane z wychowaniem i utrzymaniem dzieci. Jak uzyskać korzystny podział majątku?


Każda sytuacja jest inna i nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Warto jednak mieć świadomość potencjalnych zagrożeń oraz wariantów, jakie dopuszcza prawo. Zanim klient podejmie decyzję o tym, jaką strategię działania chce przyjąć, warto, aby pozyskał jak najszerszą wiedzę na ten temat.

Co zrobić kiedy miała miejsce zdrada, a rozstającą się parę czeka podział majątku? Czy ma ona wpływ na rozdział mienia wspólnego? Zasadniczo nie, dlatego, że przyjmuje się, że małżonkowie mają w nim równy udział. Ponadto kwestia ponoszenia winy za rozkład pożycia najczęściej nie stanowi argumentu.

Aby uniknąć sytuacji, w której konieczny stanie się podział majątku wspólnego po rozwodzie, zawsze istnieje możliwość zawarcia stosownej umowy – przed wstąpieniem w związek małżeński lub w jego trakcie. W ten sposób obie strony regulują kwestie majątkowe według indywidualnych ustaleń.