Wniesienie pozwu
Proces rozpoczyna się od złożenia pozwu przez powoda (osobę wnoszącą sprawę) do właściwego sądu. Pozew musi zawierać: dane strony wnioskującej oraz strony pozwanej, dokładne określenie roszczeń oraz fakty i dowody na ich poparcie. Wraz z pozwem powód zobowiązany jest do uiszczenia opłaty sądowej, której wysokość zależy od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu.

Postępowanie przygotowawcze
Po przyjęciu pozwu, sąd przekazuje go stronie pozwanej, która ma określony termin na złożenie odpowiedzi na pozew. Odpowiedź na pozew powinna zawierać stanowisko pozwanego co do przedstawionych przez powoda zarzutów oraz własne dowody i argumenty. W tym czasie może również dojść do mediacji między stronami, co ma na celu polubowne rozwiązanie sporu.

Rozprawa główna
Kolejnym etapem jest rozprawa główna, na której obie strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów, dowodów, a także przesłuchania świadków. Sędzia, który przewodniczy rozprawie, ma za zadanie zadawać pytania, wyjaśniać wątpliwości i dbać o prawidłowy przebieg procesu. Rozprawa może odbywać się w jednej lub kilku sesjach, w zależności od skomplikowania sprawy.

Wyrok
Po zakończeniu rozprawy, sąd podejmuje decyzję w formie wyroku, który może zostać ogłoszony zaraz po rozprawie lub w późniejszym terminie. Wyrok zawiera uzasadnienie decyzji sądu, oparte na zgromadzonym materiale dowodowym oraz przepisach prawa. Strony mogą zaakceptować wyrok lub złożyć apelację do wyższej instancji, jeśli uznają, że wyrok został wydany na nieprawidłowej podstawie.

Egzekucja wyroku
Ostatnim etapem procesu cywilnego jest egzekucja wyroku, która następuje, gdy wyrok jest już prawomocny. Egzekucja polega na przymusowym wykonaniu orzeczenia przez komornika, na przykład poprzez zajęcie 

Rozumienie przebiegu postępowania cywilnego jest kluczowe dla każdego, kto zamierza dochodzić swoich praw w sądzie. Efektywne przygotowanie do każdego z etapów może znacząco zwiększyć szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.