1. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

 1. Księga wieczysta

  • Czym jest księga wieczysta? Księga wieczysta to rejestr publiczny, w którym znajdują się informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. Jest ona dostępna dla każdego i można ją sprawdzić online.
  • Co sprawdzić? Upewnij się, że osoba sprzedająca nieruchomość jest jej rzeczywistym właścicielem. Sprawdź, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, służebnościami, czy nie toczy się wobec niej postępowanie egzekucyjne.
 2. Obciążenia i zobowiązania

  • Hipoteka: Sprawdź, czy na nieruchomości nie ciąży hipoteka. Jeśli istnieje, dowiedz się, jakie są warunki jej spłaty i czy sprzedający zobowiązuje się do jej uregulowania przed sprzedażą.
  • Służebności: Upewnij się, że nieruchomość nie jest obciążona służebnościami, które mogłyby ograniczać Twoje prawa do korzystania z niej.

2. Umowa przedwstępna

 1. Znaczenie umowy przedwstępnej

  • Czym jest umowa przedwstępna? Umowa przedwstępna to dokument, w którym strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży nieruchomości. Powinna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia przyszłej umowy.
  • Co powinna zawierać? Umowa przedwstępna powinna zawierać m.in. opis nieruchomości, cenę, terminy płatności, warunki odstąpienia od umowy oraz termin zawarcia umowy ostatecznej.
 2. Zadatek a zaliczka

  • Zadatek: Jest to kwota wpłacana na poczet ceny nieruchomości, która zabezpiecza wykonanie umowy. W przypadku niewykonania umowy przez kupującego, sprzedający może zatrzymać zadatek. Jeśli to sprzedający nie dotrzyma umowy, kupujący ma prawo żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.
  • Zaliczka: Jest to również kwota wpłacana na poczet ceny, ale nie pełni funkcji zabezpieczającej. W przypadku niewykonania umowy zaliczka jest zwracana w pełnej wysokości.

3. Koszty związane z zakupem nieruchomości

 1. Cena nieruchomości

  • Negocjacje: Cena nieruchomości często podlega negocjacjom. Warto znać średnie ceny rynkowe w danej lokalizacji i przygotować się do rozmów ze sprzedającym.
 2. Podatki i opłaty

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC): Przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego należy uiścić podatek PCC w wysokości 2% wartości nieruchomości.
  • Koszty notarialne: Umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne obejmują taksę notarialną, opłaty za odpisy aktu oraz wpisy do księgi wieczystej.
  • Koszty dodatkowe: W zależności od sytuacji mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak opłaty za wycenę nieruchomości, prowizje dla pośredników czy koszty związane z uzyskaniem kredytu hipotecznego.

 

4. Kredyt hipoteczny

 1. Zdolność kredytowa

  • Ocena zdolności kredytowej: Banki przed udzieleniem kredytu hipotecznego oceniają zdolność kredytową klienta. Warto wcześniej sprawdzić swoją zdolność kredytową i przygotować niezbędne dokumenty.
 2. Warunki kredytu

  • Oprocentowanie: Sprawdź, jakie są warunki oprocentowania kredytu, w tym rodzaj stopy procentowej (stała czy zmienna) oraz okres kredytowania.
  • Prowizje i opłaty: Zwróć uwagę na wszelkie dodatkowe opłaty związane z udzieleniem kredytu, takie jak prowizja, ubezpieczenie kredytu czy opłaty za wcześniejszą spłatę.

5. Proces zakupu i finalizacja transakcji

 1. Podpisanie umowy notarialnej

  • Akt notarialny: Umowa sprzedaży nieruchomości musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Notariusz potwierdza tożsamość stron, weryfikuje dokumenty i dokonuje wpisów do księgi wieczystej.
  • Ostateczna płatność: Przed podpisaniem umowy notarialnej należy uregulować całą należność za nieruchomość zgodnie z ustaleniami w umowie przedwstępnej.
 2. Wpis do księgi wieczystej

  • Wniosek o wpis: Po podpisaniu umowy notarialnej notariusz składa wniosek o wpis nowego właściciela do księgi wieczystej. Wpis ten ma kluczowe znaczenie dla uzyskania pełnych praw własności do nieruchomości.